Skip to main content

Đơn vị tham gia

Cơ quan Phần Lan về Phát triển Lương thực và Lâm nghiệp/Cơ quan Nông nghiệp Phần Lan về Phát triển Lương thực và Lâm nghiệp (FFD)

Cơ quan Phần Lan về Phát triển Lương thực và Lâm nghiệp/Cơ quan Nông nghiệp Phần Lan về Phát triển Lương thực và Lâm nghiệp (FFD) FFD được thành lập vào năm 2012 bởi MTK (Trung ương Hội Nhà sản xuất nông nghiệp và chủ rừng Phần Lan), SLC (Trung ương Hội Nhà sản xuất nông nghiệp nói tiếng Thụy Điển tại Phần Lan), Pellervo Coop Center (Liên đoàn Hợp tác xã Phần Lan) và ProAgria (Trung tâm Dịch vụ Doanh nghiệp Nông thôn) FFD hỗ trợ ngang hàng các nhà sản xuất nông nghiệp và lâm nghiệp ở các nước đang phát triển trong việc giải quyết các vấn đề về an ninh lương thực và đảm bảo sản xuất lương thực bền vững trong tương lai. FFD chịu trách nhiệm tổng thể trong quản lý dự án và báo cáo theo yêu cầu của MFAF. FFD cũng chịu trách nhiệm giám sát dự án và hỗ trợ các đối tác dự án trong việc báo cáo dự án. Ngoài ra, FFD phối hợp chặt chẽ với đối tác đồng hành để rút ra bài học kinh nghiệm từ các hoạt động chung. FFD cũng sẽ liên lạc với các bên quốc tế liên quan nhất như các chương trình cấp chứng chỉ rừng, Chương trình Hỗ trợ Rừng và Trang trại của Tổ chức Nông Lương (FAO-FFF), AgriCord. Các dịch vụ tư vấn của FFD sẽ hỗ trợ tích hợp quản lý môi trường và khí hậu vào công tác của các LMHTX và phát triển các phương pháp tiếp cận về mặt thể chế để cải thiện sự tham gia của các nhóm trong xã hội vào các LMHTX. FFD cũng sẽ điều phối chương trình vận động chính sách cấp quốc gia thúc đẩy phong trào HTX và lâm nghiệp quy mô nhỏ như là hướng đi để xóa đói giảm nghèo, quản lý rừng bền vững, và là một phần của giải pháp chống biến đổi khí hậu và các tác động của nó.

Hiệp hội Quản lý Rừng Pirkanmaa (FMA Pirkanmaa)

Hiệp hội Quản lý Rừng Pirkanmaa (FMA Pirkanmaa) là hiệp hội chủ rừng do thành viên làm chủ được thành lập vào năm 2011. FMA Pirkanmaa có 33 chủ rừng và 5.584 thành viên quản lý 166.000 ha rừng. Hiệp hội hoạt động tích cực trong xuất bản tạp chí của riêng mình và khuyến khích thành viên tham gia các cơ quan vận động chính sách, quản trị, tư vấn của tổ chức dân chủ. FMA Pirkanmaa cung cấp cho thành viên nhiều loại hình dịch vụ như tư vấn và đào tạo, quy hoạch rừng và quản lý dữ liệu, quản lý lâm sinh và kinh doanh gỗ. FMA Pirkanmaa còn được coi là tổ chức chủ đạo trong tư vấn pháp lý về bất động sản rừng và các câu hỏi về quyền sở hữu và quản lý các khu vực tự nhiên có giá trị bảo tồn cao. FMA Pirkanmaa là đối tác đồng hành của dự án, tức là đối tác hỗ trợ ngang hàng của LMHTXNA và LMHTXTTH trong dự án, hỗ trợ tình nguyện theo giờ làm việc.

Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu Miền Trung (CCCSC)

Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu Miền Trung (CCCSC) là đối tác điều phối, giám sát và quản trị tri thức lâm nghiệp của Việt Nam chịu trách nhiệm điều phối dự án và liên lạc với tất cả đối tác dự án. CCCSC hỗ trợ cả về mặt hành chính và kiến thức cho LMHTXTTH và LMHTXNA. CCCSC cũng có trách nhiệm cụ thể trong việc quản lý tri thức trong dự án bao gồm hỗ trợ nghiên cứu cơ sở, giám sát, đánh giá và nghiên cứu lâm nghiệp và khí hậu. CCCSC tổng hợp và nộp tất cả các tài liệu liên quan đến quản lý dự án (kế hoạch hàng năm, ngân sách, báo cáo) cho FFD, điều phối, phối hợp với các LMHTX và LMHTXVN trong các nhiệm vụ tài chính cần thiết như quy trình báo giá và kiểm toán hàng năm, và thực hiện tư vấn kỹ thuật và cung cấp đào tạo về quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng.

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (LMHTXVN)

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (LMHTXVN): Tổ chức cấp Quốc gia và hiệp hội của các hợp tác xã tại Việt Nam đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích của các hợp tác xã, liên minh hợp tác xã và thành viên. LMHTXVN có vai trò đặc biệt đảm bảo các hội nông dân và các bên liên quan khác có thể trao đổi với nhau ở cấp quốc gia. LMHTXVN kết nối và hợp tác với các tổ chức lâm nghiệp cấp quốc gia khác (chính phủ, tổ chức nông dân/sản xuất lâm nghiệp khác), cung cấp dịch vụ vận động hành lang và vận động chính sách hỗ trợ hoàn thành mục tiêu dự án và qua đó giúp nhận diện các khó khăn và cơ hội của hộ trồng rừng quy mô nhỏ trong khu vực mục tiêu của dự án.

Liên minh Hợp tác xã Nghệ An(LMHTXNA)

Liên minh Hợp tác xã Nghệ An(LMHTXNA) là thành viên cấp tỉnh của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, và tổ chức cấp cao của 703 HTX thành viên, trong đó có 83 HTX hiện đang trồng rừng kinh tế. Dự án đặc biệt tập trung vào 2 hợp tác xã lâm nghiệp. LMHTXNA chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động dự án diễn ra tại Phú Yên theo kế hoạch dự án hàng năm được phê duyệt.

Liên minh Hợp tác xã Thừa Thiên Huế (LMHTXTTH)

Liên minh Hợp tác xã Thừa Thiên Huế (LMHTXTTH) là thành viên của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, và tổ chức cấp cao của 256 HTX thành viên ở Thừa Thiên Huế, trong đó có 128 HTX trồng rừng kinh tế. Nhiệm vụ của các HTX được kết nối với nhau để đảm bảo môi trường thuận lợi cho hợp tác xã và cá nhân và hộ gia đình thành viên phát triển kinh tế.
LMHTXTTH có vai trò quan trọng trong dự án trong việc huy động các HTX và hỗ trợ đồng cấp cho LMHTXNA. LMHTXTTH cũng là đối tác thực hiện chính của dự án.